YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

YAPI KREDI KORAY 2021-02-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! YAPI KREDI KORAY ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

YAPI KREDI KORAY 2021-02-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! YAPI KREDI KORAY ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar yeni olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL HEYET

1.3.2 – Şirket, Genel Heyet gündeminin açık biçimde söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Bu biçimde bir süreç bildirimi kelam konusu olmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden mevzularla ilgili idare şurası üyeleri, ilgili öteki şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X Genel heyet gündeminde bağışlar hakkında farklı bir husus yer almıştır. Yapılan rastgele bir bağış ya da yardım bulunmamakta olup, genel heyet bilgilendirme dokümanında bu konuya değinilmiştir.
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Yapı Kredi Koray GYO A.Ş’nin beraberinde hâkimiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak ilgisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel kararlar çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu hususta rastgele bir talep gelmemiş olup, genel en uygun uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın vakitte bu hususta bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel şura tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yöntem ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN BÖLÜMÜ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X Temel Kontratımızın 13.maddesinde hisselerin bölüm temelleri düzenlenmiş olup, borsada süreç görmeyen nama yazılı hisselerin devranına ait kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada süreç gören B kümesi hisse sahiplerinin hisselerini serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar yahut hisse dönemini kısıtlayan kararlar mevcut değildir. Mevcut kısıtlamalar halka kapalı imtiyazlı hisselerin periyoduna yönelik olduğundan, gelecekte bir değişiklik öngörülmemektedir.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak formda muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Türkçe kısımda yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da sunulmaktadır. Lakin önümüzdeki periyotlarda sitenin İngilizce sunulan kısmının Türkçe kısmı ile tıpkı içeriğe getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve yanlışsız biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere bahislerde hizmet aldığı rastgele bir kuruluş bulunmadığı için bu stil kuruluşlar ile halihazırda yaşanan rastgele bir çıkar çatışma kelam konusu değildir. Bu nedenle faaliyet raporunda bu hususlarda açıklama yer almamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmaktadır ve Şirket’in Etik Davranış Kurallarında, Şirket ile Çalışan Münasebetleri kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik temel prensibi yer almaktadır. Fakat, İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde kilit yöneticiler için bir halefiyet programı bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması emeli ile Koray Kümesi ve Koç Topluluğu Atama Prosedürleri dikkate alınmaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Şirket’in İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde Eğitim ve Gelişim kısmı altında genel bilgi yer almaktadır. Çalışan talepleri doğrultusunda işçinin talep edilen eğitimlere katılması sağlanmaktadır.
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu mevzularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine bildirilmektedir. Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu mukavele yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan berbat muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu mukavele yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır. Öteki yandan, bahsi geçen mevzularda engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Müşteri memnuniyetine yönelik sistematik bir ölçüm sistemi olmamakla birlikte, müşteri memnuniyetinin sağlanması Şirketin öncelikli amaçlarındandır.
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare konseyi Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE ŞURASININ FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim heyeti, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare heyetinin şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE ŞURASININ FAALİYET ASILLARI

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare konseyi, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare heyeti lideri ve icra lideri (genel müdür) vazifeleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı münasebetleri kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare heyeti üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE ŞURASININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir gaye belirleyerek bu maksada ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare konseyi yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X İdare Şuramız nezdinde bilgi birikimi, deneyim ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket?in faaliyetlerine ve İdare Konseyi?nun faal çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle birlikte, mevcut idare kurulumuda bayan üye bulunmamaktadır. İdare Konseyi?nda minimum bayan üye oranı için bir siyaset belirlenmemiş olup bahse ait siyaset geliştirilmesi bu evrede gündemde olmamakla birlikte, uygun aday sayısının artmasıyla birlikte izleyen yıllarda değerlendirilebilecektir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE KONSEYİ TOPLANTILARININ FORMU

4.4.1 – Bütün idare konseyi üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle fiziki idare şurası toplantısı yalnızca bir sefer yapılabilmiş, ayrıyeten İdare Kurulunca rastgele bir karar alınmaksızın üç kere stratejik hususları kıymetlendirmek için görüşmeler yapılmıştır. Kelam konusu fiziki toplantıya İdare Şurası üyelerinin %67?si iştirak etmiştir. 2020 yılı içinde yapılan fiziki toplantıda alınan karar haricinde, İdare Şurası kararlarının tamamı elden dolaştırma tarzıyla alınmıştır. Bununla birlikte, idare konseyi üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak nizamlı olarak bilgilendirilmişlerdir.
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir mühlet tanımlamıştır.
x Bu istikamette bir tanımlama bulunmayıp, idare heyeti üyelerine bilgilerin sunulma vakti, idare şurası gündemindeki husus ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir müddet öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. İdare heyetinin faal çalışmaları da dikkate alınarak yakın vakitte bu hususta bir tanımlama yapılmasına gereksinim görülmemektedir.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare heyetine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan idare konseyi üyelerimizden bu istikamette bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare konseyi toplantılarının ne biçimde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X İdare Şurası toplantılarının ne formda yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır dengeli bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu hususa mahsus yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. İdare heyetinin aktif çalışmaları da dikkate alınarak, yakın vakitte bu hususta bir iç düzenleme yapılmasına muhtaçlık görülmemektedir.
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare konseyi üyelerinin şirket dışında öbür vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare konseyi üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Heyeti üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Heyeti’ne değerli katkısı münasebetiyle Şirket dışında öteki vazifeler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda idare şurası üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. İdare heyetinin faal çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal idare açısından rastgele bir olumsuz durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. İDARE HEYETİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare şurası üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X Komitelerde görevlendirme İdare Konseyi Üyeleri?mizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, kimi İdare Heyeti Üyeleri birden fazla komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede misyon alan üyeler, bağlı hususlarda vazife yapan komiteler ortası irtibatı sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. İdare Şurası üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin de katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısı faal değerlendirilmekte yakın vakitte bir değişiklik gereksinimi öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu tarafta alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE HEYETİ ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare şurası, sorumluluklarını tesirli bir formda yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare heyeti performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdari sorumluluğu bulunanların performans değerlendirmesi ve ödüllendirme yapılmakla birlikte idare konseyi düzeyinde bu hususta özel bir çalışma yürütülmemiştir. Mevzuyla ilgili en âlâ uygulamalar araştırılmakta olup, orta vadede uygulamaya alınması değerlendirilebilecektir.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Olağan Genel Şura?da ve finansal tablo dipnotlarımızda İdare Şurası üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel formda toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Ferdî bilgilerin saklılığı açısından kıymetli görülen mevzu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909495

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/yapi-kredi-koray/kap-haberi/255860

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler
Devamını Oku

Kısa çalışma ödeneği bayramdan önce ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneğinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala vatandaşlar ödemelerin erkene alınıp alınmadığını araştırmaya başlamışlardı. Konu ile ilgili müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi ve bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri…