VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

VESTEL ELEK SAN 2021-04-15 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! VESTEL ELEK SAN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

VESTEL ELEK SAN 2021-04-15 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! VESTEL ELEK SAN ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Genel Heyet Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.03.2021
Genel Şura Tarihi 15.04.2021
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul

Gündem Unsurları
1 – Açılış, hürmet duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2 – Genel Konsey toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 hesap periyoduna ait İdare Şurası Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2020 hesap devrine ait Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması,
5 – 2020 hesap devrine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri,
7 – 2021 hesap devri için İdare Konseyi üyelerine ödenecek fiyatın tespiti,
8 – 2020 hesap devri kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda İdare Heyeti teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – İdare Heyeti üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için İdare Şurası’nın bağımsız kontrol şirketi seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 – 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap devrinde yapılacak bağışların üst sonuna ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında Şirket ve bağlı iştirakleri tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Şurası ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli müsaadelerin alınması kuralıyla Şirketimiz Temel Mukavelesi’nin “Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Türü” başlıklı 6’ncı hususunun aşağıdaki biçimde değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
14 – Şirketin Genel Konsey Çalışma Temel ve Tarzları Hakkında İç Yönergesinin 5’inci hususunun tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
15 – Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Vestel Elektronik 2020 OGK Toplantısı Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Vestel Elektronik Invitation for the Annual General Meeting.pdf – İlan Metni
EK: 3 Vestel Elektronik Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00’de Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Konsey toplantısında özet olarak:
? 2020 hesap devrine ait konsolide finansal tabloların onaylanmasına,
? İdare Konseyi üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve süreçlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmelerine,
? 2021 faaliyet yılı için bağımsız İdare Konseyi üyelerinin her birine yıllık net 240.000,00 TL fiyat ödenmesine, başka İdare Konseyi üyelerine fiyat ödenmemesine,
? İdare Heyeti’nin 18.03.2021 tarihli kâr hissesi dağıtımına ait teklifinin onaylanmasına,
? İdare Şurası üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı iş ve süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmesinin onaylanmasına,
? Şirketin 2021 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için KPMG Bağımsız Kontrol ve Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,
? 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap periyodunda yapılacak bağışlar için üst hududun, Şirketimizin Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan 2020 yılına ait finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine,
? Temel Sözleşme’nin 6’ıncı unsurunun tadil edilmesine,
? Genel Şura Çalışma Temel ve Yordamları Hakkında İç Yönerge’nin 5’inci unsurunun tadil edilmesine karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul’a ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Vestel Elektronik – Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Vestel Elektronik – OGK Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 3 Vestel Elektronik_Minutes of the 2020 Annual General Meeting.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Şurası, aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Heyet Toplantısı’nın 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10:00’da Levent 199 Büyükdere Caddesi No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin üstteki formda tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve Temel Kontrat kararları çerçevesinde Olağan Genel Heyet Toplantısı’na davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için İdare Konseyi’nin yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal İdare Prensipleri ve SPK Bildirileri mucibince, Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülecek bahislerle ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, doküman ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında hisse sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile hisse sahiplerinin bilgilendirilmesi için İdare Heyeti’nin yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928646

BIST

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/vestel-elek-san/kap-haberi/261206

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler