İktisada ait düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi

Ziraî kredi borçlarının yapılandırılması, fiyatsız müsaade ve sigorta prim takviyesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Konseyi …

Ziraî kredi borçlarının yapılandırılması, fiyatsız müsaade ve sigorta prim takviyesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi

Kanunla, Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun’a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, koruması tehlikeli yahut masraflı olan menkul malların da pazarlık metoduyla satış imkanı tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik ortamda yahut tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve gibisi sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği vakit kıymetli bir bedel düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile koruması tehlikeli yahut masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, Borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen bedelin yüzde 5’i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme yönetimleri, menkul malın tipi yahut kıymetiyle satış halini temel alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Kanunla, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen bireylerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer yahut verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci kere artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale olunacak. Mal birinci sefer kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale ortasındaki fark ve başka ziyanlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz yahut ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve başka ziyanlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıyeten bir karar alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece yapılan her tıp masraf alınarak mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği surece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması yahut birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine ikinci artırma yapılacak.

İkinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi yahut verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve öbür ziyanlar ve ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıyeten teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği surece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan temel alınacak

Gayrimenkuller, satış komitelerince fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış kurulunun oluşumu alacaklı amme yönetimlerince belirlenecek. Komitenin çalışma tarz ve temellerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli ortasındaki farktan, başka ziyanlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacak. Bu meblağ, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil edilecek.

Bir malı almaktan vazgeçtiği için mesuliyeti bulunan şahıslardan alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat fiyatı irat kaydedilecek.

Düzenlemeyle kelam konusu Kanun’a “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı unsur ekleniyor. Buna nazaran, menkul ve gayrimenkul mallar kanun kararlarına nazaran elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ait farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri ortasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan temel alınacak. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ait artırma sonucu izleyen birinci iş günü elektronik ortamda ilan edilecek.

Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık adabıyla fiziki yahut elektronik ortamda satılabilecek.

Artırma tarihinden evvel teklif almaya, tekliflerde taban artırım bedelini, teklif verme müddetlerini, alınacak teminat cinsini, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak konularla elektronik ortamda yapılacak satışa ait başka yöntem ve temelleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Kabul edilen önergelerle, fiyatsız müsaade dayanağı ve sigorta prim takviyesinden yararlanacak dalların kapsamı genişletildi.

Buna nazaran, yiyecek ve içecek kesiminde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, cümbüş, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve beden geliştirme salonları, bilardo salonları, cümbüş parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, hoşluk merkezleri, hamam, sauna, kaplıca dallarında faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve fiyatsız müsaadeye ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi fiyat takviyesinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait olarak, fiyatsız müsaadeye ayrıldıkları periyot için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıyeten halihazırda nakdi fiyat takviyesi alan bireyler için de dayanak meblağı 50 liraya çıkarılıyor.

Birebir kesimlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde 2021 Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait belirlenen prime temel kar alt hududu üzerinden hesaplanan sigortalı ve patron payı primlerinin tamamı, bu patronların Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal mühleti içerisinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı şahısların sigortalı olarak bildirilmediğinin yahut bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcu bulunması durumlarında bu dayanaktan yararlanılamayacak.

Toplumsal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren yahut ilgili öteki kanunlar uyarınca yapılandıran patronlar bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim takviyesinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim dayanağı fiyatı patrondan gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte tahsil edilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tütün eserleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları üzere eserlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komiteciler vasıtasıyla yahut konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya yahut konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Ziraî kredi borçları yapılandırılacak

Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan süreksiz iş göremezlik ödeneğine temel günlük yararın hesabında dikkate alınan 3 aylık periyot, 12 aya çıkarılıyor.

İş göremezliğin başladığı tarihten evvelki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe temel tutulacak günlük yarar, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime temel kar alt sonunun 2 katını geçemeyecek.

Prim teşviki, takviye ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan periyotlar için geriye yönelik prim teşviki, takviye ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, takviye ve indirimler öteki bir prim teşviki, takviye ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum yararları için yüzde 25, 2022 yılı kurum yararları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu husus, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme periyoduna (özel hesap devri tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ilişkin kurum çıkarları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, süreç yahut rastgele bir biçimde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.

Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz hisse iktisabı ve kar hissesi alma hakkı dışındaki hisse sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak.

31 Aralık 2020 tarihi prestijiyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan ziraî kredi borçları, yapılandırılacak.

Öte yandan, mahkumların elektronik yollarla de mektup alıp gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan mahkumların ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlere ait düzenlemeleri içeren iki unsur, metinden çıkarıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin kabul edilmesinin akabinde, birleşimi, 20 Nisan Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/ekonomiye-iliskin-duzenlemeler-iceren-teklif-tbmm-genel-kurulu-nda-kabul-edildi-2278593

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler