İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve iktisada ait düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun İle Kimi …

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve iktisada ait düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Düzenlemeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Yordamı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun’a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, koruması tehlikeli yahut masraflı olan menkul malların da pazarlık metoduyla satış imkanı tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik ortamda yahut tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve gibisi sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği vakit kıymetli bir bedel düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile koruması tehlikeli yahut masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, Borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen pahanın yüzde 5’i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme yönetimleri, menkul malın çeşidi yahut bedeliyle satış halini temel alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Kanun teklifiyle artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen bireylerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer yahut verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci kere artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale olunacak. Mal birinci sefer kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale ortasındaki fark ve başka ziyanlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz yahut ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve başka ziyanlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıyeten bir karar alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece yapılan her çeşit masraf alınarak mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği surece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması yahut birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine ikinci artırma yapılacak.

İkinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi yahut verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve öbür ziyanlar ve ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıyeten teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıyeten o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği surece asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

– Farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan temel alınacak

Gayrimenkuller, satış komitelerince fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Satış kurulunun oluşumu alacaklı amme yönetimlerince belirlenecek. Kurulun çalışma yöntem ve asıllarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İhale bedelinin tamamını ödemediği için ihalenin feshine sebep olan kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli ortasındaki farktan, öteki ziyanlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumlu olacak. Bu meblağ, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil edilecek.

Bir malı almaktan vazgeçtiği için mesuliyeti bulunan şahıslardan alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat fiyatı irat kaydedilecek.

Düzenlemeyle kelam konusu Kanun’a “Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı” başlıklı husus ekleniyor. Buna nazaran, menkul ve gayrimenkul mallar kanun kararlarına nazaran elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilan edilecek. Satışa ait farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri ortasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan temel alınacak. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ait artırma sonucu izleyen birinci iş günü elektronik ortamda ilan edilecek.

Artırma tarihinden evvel teklif almaya, tekliflerde minimum artırım bedelini, teklif verme müddetlerini, alınacak teminat çeşidini, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak konularla elektronik ortamda yapılacak satışa ait başka yordam ve asılları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti kesiminde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve fiyatsız müsaadeye ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi fiyat takviyesinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait olarak, fiyatsız müsaadeye ayrıldıkları devir için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyor. Ayrıyeten halihazırda nakdi fiyat takviyesi alan şahıslar için de takviye meblağı 50 liraya çıkarılıyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti kesiminde faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait belirlenen prime temel yarar alt hududu üzerinden hesaplanan sigortalı ve patron payı primlerinin tamamı, bu patronların Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal mühleti içerisinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı bireylerin sigortalı olarak bildirilmediğinin yahut bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcu bulunması durumlarında bu takviyeden yararlanılamayacak.

Toplumsal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren yahut ilgili öteki kanunlar uyarınca yapılandıran patronlar bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim takviyesinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim dayanağı meblağı patrondan gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte tahsil edilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tütün eserleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları üzere eserlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komiteciler vasıtasıyla yahut konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya yahut konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Teklifle, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nda değişiklik yapılıyor.

Buna nazaran, hükümlü, metot ve temelleri Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik usullerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

Kamu sisteminin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi emeliyle mahkuma gelen yahut hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek yahut fiziki olarak saklanacak. Bunlar, hedefi dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak, rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Bu karar, hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflara uygulanmayacak.

Teklifle, ceza infaz kurumunda bulunan mahkumların ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlere ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran, evvelden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumların ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi hedefiyle kurum idaresi tarafından dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, maksadı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya husus edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

– Ziraî kredi borçları yapılandırılacak

Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan süreksiz iş göremezlik ödeneğine temel günlük karın hesabında dikkate alınan 3 aylık periyot, 12 aya çıkarılıyor.

İş göremezliğin başladığı tarihten evvelki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe temel tutulacak günlük çıkar, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime temel yarar alt hududunun 2 katını geçemeyecek.

Prim teşviki, dayanak ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan periyotlar için geriye yönelik prim teşviki, dayanak ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, dayanak ve indirimler öteki bir prim teşviki, dayanak ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum yararları için yüzde 25, 2022 yılı kurum çıkarları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu unsur, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme devrine (özel hesap devri tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ilişkin kurum karları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, süreç yahut rastgele bir formda verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.

Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz hisse iktisabı ve kar hissesi alma hakkı dışındaki hisse sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak.

31 Aralık 2020 tarihi prestijiyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan ziraî kredi borçları, yapılandırılacak.

– Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapan husus tekliften çıkarıldı

Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair unsur tekliften çıkarıldı. Tekliften çıkartılan bu hususa nazaran, bankalar nezdindeki mevduat, iştirak fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan hak sahibinin en son talebi, süreci yahut rastgele bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olacaktı.

Vakit aşımına uğrayan her türlü mevduat, iştirak fonu, emanet, kiralık kasa ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, yapılacak bildirim ve ilanı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek ve mevduat, iştirak fonu ile alacaklar evre tarihinde, kiralık kasa muhteviyatı ve emanetler ise nakde dönüştürülme tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na gelir kaydedilecekti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, mevduat, iştirak fonu ve alacaklar ile nakde dönüşen kiralık kasa muhteviyatı ve emanetleri, hak sahipleri tarafından başvurulması halinde, Fona devredilen fiyatla hudutlu olarak iade etmeye yetkili olup faiz, nema ve gibisi ayrıca ek taleplerde bulunulamayacaktı.

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/ekonomiye-iliskin-duzenlemeler-iceren-kanun-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-2278094

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer İçerikler