AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AVIVASA EMEKLILI 2021-02-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AVIVASA EMEKLILI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık …

AVIVASA EMEKLILI 2021-02-08 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! AVIVASA EMEKLILI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2020 Evvelki Periyot 31.12.2019
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT GİBİSİ VARLIKLAR
2.12, 14 986.330.032 398.428.419
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 658.028.179 189.980.574
Verilen Çekler Ve Ödeme Buyrukları (-)
2.12, 14 -168.867 -41.388
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Öteki Nakit ve Nakit Gibisi Varlıklar
2.12, 14 328.470.720 208.489.233
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11 2.229.963.493 1.766.777.490
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 112.389.182 193.245.501
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 0 129.000.000
Alım Satım Emelli Finansal Varlıklar
4, 11.4 241.385.756 378.045.758
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine İlişkin Finansal Yatırımlar
4, 11.4 1.876.188.555 1.066.486.231
Şirket Payı
0 0
Finansal Varlıklar Kıymet Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 61.732.577 51.296.729
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 34.193.263 36.509.061
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 27.539.314 14.787.668
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
BAĞLI TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.2, 45 4.486.337 7.236.037
Ortaklardan Alacaklar
12.2 547.351 23.568
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
12.2 2.896.980 4.092.542
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
İşçiden Alacaklar
17.746 5.906
Öteki Bağlı Taraflardan Alacaklar
45 1.024.260 3.114.021
Bağlı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖTEKİ ALACAKLAR
12.1 507.082 507.760
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
75.294 53.893
Başka Çeşitli Alacaklar
186.285 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
1.136.520 635.488
0 0
Öteki Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
3.342.634.788 2.262.794.551
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

TEMEL FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 30.660.641.567 23.297.773.177
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
12.1 204.739.575 177.037.400
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 30.455.901.992 23.120.735.777
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Temel Faaliyetlerden Kaynaklanan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı İştiraklerden Alacaklar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Çalışandan Alacaklar
0 0
Başka Bağlı Taraflardan Alacaklar
0 0
Alakalı Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Bağlı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar
0 0
Bağlantılı Taraflardan Kuşkulu Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
ÖTEKİ ALACAKLAR
12.1 13.414 16.250
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 13.414 16.250
Öbür Çeşitli Alacaklar
0 0
Başka Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Kuşkulu Başka Alacaklar
0 0
Kuşkulu Öbür Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 2.868.012 2.868.012
Bağlı Menkul Değerler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Paydaşlıklar
45.2, 9 2.000.000 2.000.000
Bağlı İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara İlişkin Finansal Yatırımlar
0 0
Öbür Finansal Varlıklar
45.2 868.012 868.012
Finansal Varlıklar Bedel Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3.4 51.008.205 56.291.314
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller Kıymet Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Hedefli Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3.4 14.362.246 11.612.740
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3.4 21.499.483 19.858.740
Motorlu Taşıtlar
6.3.4 1.721.735 1.721.735
Öbür Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3.4 29.565.864 28.618.396
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 41.601.675 38.131.237
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -57.742.798 -43.651.534
Maddi Varlıklara Ait Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 93.797.549 58.535.130
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Periyoda İlişkin Sarfiyatlar
0 0
Araştırma ve Geliştirme Masrafları
0 0
Öteki Maddi Olmayan Varlıklar
8 157.401.429 101.306.352
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -78.358.177 -57.516.287
Maddi Olmayan Varlıklara Ait Avanslar
8 14.754.297 14.745.065
GELECEK YILLARA İLİŞKİN MASRAFLAR VE GELİR TAHAKKUKLARI
1.301.501 694.749
Ertelenmiş Üretim Masrafları
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öbür Masraflar
1.301.501 694.749
BAŞKA CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 9.388.883 17.198.584
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar Muhtaçlığı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 9.388.883 17.198.584
Öteki Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Öteki Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Öteki Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
30.819.019.131 23.433.377.216
TOPLAM VARLIKLAR
34.161.653.919 25.696.171.767
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 4.730.021 5.849.587
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 10.989.892 12.375.582
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -6.259.871 -6.525.995
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Öbür Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Öbür Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 349.975.348 286.782.074
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 38.458.018 50.990.388
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 311.358.997 235.633.352
Öteki Temel Faaliyetlerden Borçlar
4,19 158.333 158.334
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
BAĞLANTILI TARAFLARA BORÇLAR
12.2,19 71.981.599 6.175.630
Ortaklara Borçlar
12.2,19 60.422.578 264.235
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
12.2 207.921 367.984
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
İşçiye Borçlar
19 325.596 406.278
Öbür Bağlantılı Taraflara Borçlar
19, 45 11.025.504 5.137.133
ÖTEKİ BORÇLAR
47.1 22.113.883 12.668.054
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.845 3.921
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öteki Çeşitli Borçlar
22.109.038 12.664.133
Öteki Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
155.669.156 174.911.277
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
17.15 61.679.985 89.354.850
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 21.324.985 23.236.330
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
17.15 72.664.186 62.320.097
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Öteki Teknik Karşılıklar – Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE GİBİSİ ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
35 34.187.402 25.558.332
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19.483.812 12.642.227
Ödenecek Toplumsal Güvenlik Kesintileri
3.467.766 2.961.289
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Öbür Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Öbür Vergi ve Gibisi Yükümlülükler
0 0
Devir Karı Vergi ve Başka Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 88.290.002 68.001.414
Periyot Karının Peşin Ödenen Vergi ve Öbür Yükümlülükleri (-)
35 -77.054.178 -58.046.598
Başka Vergi ve Gibisi Yükümlülük Karşılıkları
0 0
ÖBÜR RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
23.2 36.658.769 22.559.966
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Sarfiyatları Karşılığı
23.2 36.658.769 22.559.966
GELECEK AYLARA İLİŞKİN GELİRLER VE SARFİYAT TAHAKKUKLARI
2.20, 19 2.464.801 3.456.790
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 1.681.106 2.722.115
Masraf Tahahkkukları
19 781.640 732.620
Gelecek Aylara İlişkin Öteki Gelirler
19 2.055 2.055
ÖBÜR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 5.182.770 4.775.942
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Öbür Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 5.182.770 4.775.942
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
682.963.749 542.737.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 25.268.451 27.452.029
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama Süreçlerinden Borçlar
20 38.200.152 44.600.014
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -12.931.701 -17.147.985
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Öteki Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Başka Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
TEMEL FAALİYETLERDEN BORÇLAR
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
17.5, 17.6 30.455.130.719 23.120.140.926
Öteki Temel Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Öbür Temel Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
ALAKALI TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı İştiraklere Borçlar
0 0
Müşterek İdareye Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
İşçiye Borçlar
0 0
Öbür Bağlı Taraflara Borçlar
0 0
ÖBÜR BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Sarfiyatlarına Ait SGK’ya Borçlar
0 0
Öteki Çeşitli Borçlar
0 0
Başka Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 2.286.550.267 1.465.283.147
Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
0 0
Matematik Karşılıklar – Net
17.15 2.241.528.576 1.430.127.406
Muallak Tazminat Karşılığı – Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı – Net
0 0
Başka Teknik Karşılıklar – Net
2.20, 17.15 45.021.691 35.155.741
ÖBÜR YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
11.252.376 10.328.481
Ödenecek Öbür Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Yahut Taksitlendirilmiş Vergi Ve Başka Yükümlülükler
0 0
Başka Borç ve Masraf Karşılıkları
11.252.376 10.328.481
ÖBÜR RİSKLERE AİT KARŞILIKLAR
22 21.040.315 15.971.826
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 21.040.315 15.971.826
Toplumsal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA İLİŞKİN GELİRLER VE MASRAF TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Sarfiyat Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara İlişkin Öbür Gelirler
0 0
ÖBÜR UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Öteki Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
32.799.242.128 24.639.176.409
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 837.095 837.095
Pay Senedi İhraç Primleri
0 0
Pay Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Öbür Sermaye Yedekleri
15.2 837.095 837.095
KAR YEDEKLERİ
207.756.167 124.283.356
Yasal Yedekler
15.2 80.039.901 54.794.243
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Fevkalâde Yedekler
15.2 104.813.938 80.922.342
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 36.602.809 -294.093
Öteki Kar Yedekleri
15.2 -13.711.975 -11.150.630
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZİYANLARI (-)
0 0
NET PERİYOT KARI/ZARARI
290.854.780 209.137.255
Devir Net Karı
290.854.780 209.137.255
Periyot Net Ziyanı ( -)
0 0
Dağıtıma Husus Olmayan Devir Karı
0 0
AZINLIK HİSSELERİ
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
679.448.042 514.257.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
34.161.653.919 25.696.171.767

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2020 – 31.12.2020 Evvelki Devir 01.01.2019 – 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK KISIM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
71.119.127 73.722.857
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
71.119.127 73.722.857
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 63.313.368 76.908.757
Brüt Yazılan Primler (+)
24 65.504.790 82.432.727
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -2.191.422 -5.523.970
SGK’ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 7.805.759 -3.185.900
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 10.484.297 -4.733.282
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 -2.678.538 1.547.382
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Hissesi (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Teknik Olmayan Kısımdan Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Öbür Teknik Gelirler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Öbür Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Öteki Teknik Gelirlerde Reasürör Hissesi (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK MASRAF (-)
-58.236.305 -63.238.899
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-2.545.256 -4.277.098
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
-4.035.198 -5.459.353
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-4.695.182 -6.250.736
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Hissesi (+)
659.984 791.383
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 1.489.942 1.182.255
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
1.558.449 1.320.960
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
-68.507 -138.705
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Öbür Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-627.745 -753.490
Faaliyet Sarfiyatları (-)
31 -55.052.340 -58.203.165
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Hissesi (+)
0 0
Öteki Teknik Masraflar (-)
-10.964 -5.146
Brüt Başka Teknik Sarfiyatlar (-)
-10.964 -5.146
Brüt Öbür Teknik Masraflarda Reasürör Hissesi (+)
0 0
TEKNİK KISIM İSTİKRARI – HAYAT DIŞI
12.882.822 10.483.958
HAYAT TEKNİK GELİR
2.241.731.505 1.138.770.182
Kazanılmış Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
1.269.978.607 911.724.288
Yazılan Primler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak)
24 1.250.109.501 883.280.033
Brüt Yazılan Primler (+)
24 1.266.367.504 905.321.486
Reasüröre Devredilen Primler (-)
24 -16.258.003 -22.041.453
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 19.869.106 28.444.255
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
47.4 20.461.949 28.011.419
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
47.4 -592.843 432.836
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Hissesi (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
933.532.876 203.077.972
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Öteki Teknik Gelirler (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
38.220.022 23.977.342
Brüt Öteki Teknik Gelirler (+/-)
38.220.022 23.977.342
Brüt Öbür Teknik Gelirlerde Reasürör Hissesi (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 -9.420
HAYAT TEKNİK SARFİYAT
-2.001.740.548 -1.061.872.407
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (+/-)
-208.547.313 -119.562.062
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Hissesi Düşülmüş Olarak) (-)
-196.713.282 -121.865.369
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-199.007.174 -124.388.378
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Hissesi (+)
2.293.892 2.523.009
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Hissesi ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
47.4 -11.834.031 2.303.307
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-10.794.583 1.149.301
Muallak Tazmina

Kaynak:
Bloomberg HT:https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/avivasa-emeklili/kap-haberi/255592

Bu size yardımcı oldu mu?
EvetHayır
0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer İçerikler